A Tanszék bemutatása

 

Az 1870-ben alapított Tanszék közel egyidős az egyetemi szintű, szervezett építészoktatással. Az akkor alakult Műépítészeti Tanszék a 31 éves Steindl Imre vezetésével a mai elődjének tekinthető. Természetesen a hosszú évtizedek alatt a neve, feladata, személyi állománya jelentősen változott, de mindvégig a magyar építészettörténet oktatása országos szintű tudományos műhelyének számított. Az építészettörténet mellett, korábban az épülettervezés, később, és így napjainkban is, a műemlékvédelem és az építészetelmélet tudományos kutatása és oktatása is fontos szerepet kapott.

 

A jelenlegi „Építészettörténeti és Műemléki Tanszék” elnevezés a fő küldetésünk irányát jelzi. A korszerű egyetemi építészoktatásnak szerepet kell vállalnia a kortárs építészet problémáinak megoldásában. Az építészettörténet nem egy holt tudomány, mely régen volt események memorizálását jelenti. A korszerű történelemtudomány mindig az adott kor történelemszemléletét fejezi ki, így az építészettörténet is korunkhoz kötött.

 

A mai építészet két fontos problémaköre az értékrendek gyors változása és a korunk problémáira adandó korszerű válaszok keresése. Ezek valójában összefüggő kérdések, de – esetenként - kétfajta hibás megközelítést hozhatnak felszínre. Egyrészt, a régi korok építészeti emlékei folyamatos átértékelésen mennek keresztül, néha végzetesen rossz eredménnyel, másrészt az önmagát mindentudónak kijelentő kortárs építészet sokszor a tanácstalan és bizonytalan önmegvalósításba menekül.

 

Az építészettörténet az a tudomány, amely az elmúlt korok építészetének ismeretén, valamint a műemlékvédelmen és az építészetelméleten keresztül képes korszerű, hagyományokon alapuló, logikusan kibontakoztatható értékrendet teremteni az alkotó építészek számára.

 

Ennek érdekében a Tanszék legfontosabb feladata, a teljes és egymásra épülő építészettörténet oktatása. Ez mára már különlegesnek mondható, hiszen a csökkenő órakeretek mindenütt kikövetelik az oktatás átértékelését. Az őskortól napjainkig tart az időkeresztmetszet, melynek építészetét elméleti és gyakorlati órákon oktatjuk. Az építészettörténetből fakad az építészetelmélet, mely annak leszűrt és korszerű tapasztalatát adja. Ha törekvéseink a lehetőségeink mentén sikeresek, a jövő építészei, szinte észrevétlenül válnak önállóan gondolkozó, döntésükben korszerű alkotókká.

 

Az építészettörténet tantárgy végigkíséri a képzésben a hallgatókat. A Tanszék – építészeti koronként – legalább két, tudományos minősítésű, esetleg más, szakirányú diplomával is rendelkező oktatóval támogatja a kiterjedt képzést. Gondot fordítunk a továbbképzésre és az oktatói életpálya biztosítására. Fontos, hogy az egyes korszakokat az abban specializált kutató tapasztalattal rendelkező oktató közvetítse.

 

Az előbbi teljesítményre épül a Tanszék nem kevésbé fontos feladata, ami a gyakorlati képzést is erősíti, a műemlékvédelmi ismeretek átadása. Ez utóbbi kell, hogy meghatározza a tanszéken folyó tervezésoktatást is. Komplex (szakági konzultációval kiegészített) tervezés és diplomatervezés tárgyakon belül próbálunk történeti szemléletet érvényesíteni. Bár az egységes kari diploma egységes módszereket követel, de előtanulmányokkal, tanszéki tervezési tárgyakkal igyekszünk speciális ismereteket is átadni. A műemlékvédelem témakört is szakirányú tudományos minősítéssel rendelkező oktatók tanítják. A speciális képzés legfontosabb intézménye a Tanszéken folyó, posztgraduális, műemlékvédelmi szakmérnöki oktatás, évtizedek óta telt létszámokkal és sikerrel. A jövő műemlékvédő szakemberei számára kínáljuk ezt a kurzust.

 

Jelenleg valamennyi oktató kollégánk tudományos minősítést szerzett. Intézményünkben további hat doktoráns készül a tudományos fokozatra. Tudományos kapcsolataink során helyet biztosítunk az MTA Építészettörténeti Elméleti és Műemlékvédelmi Bizottságának. A Tanszéki kutatómunkát közel 20000 kötetes kézikönyvtár segíti, jelentős archív állománnyal. Évek óta megjelenik internetes folyóiratunk az Architectura Hungariae. A Tanszéken is szerkesztik az Akadémia egyik folyóiratát, az Építés- Építészettudományt. Évek óta közreműködtünk a Periodica Polytechnica Architecture kari kiadásának szerkesztésében. Évközben, rendszeres helyszíni hallgatói felmérésekkel szerzünk és szereztetünk személyes tapasztalatot. A külső megbízások, a szakmai ismeretinket mélyítik el. A tudományos diákkörünk, évtizedek óta, a karon meghatározó szerepet játszik. Külső támogatással és saját fejlesztéssel igyekszünk a folyton korszerűsödő oktatástechnikával lépést tartani.

 

A BME központi épületében elfoglalt helyünk több mint száz éves. Reméljük, hogy a minőségi építészoktatásban elfoglalt szerepünk diktálta feladataink még sokáig azonos, vagy egyre javuló helyzetben találnak minket.

 

2011-03-14.

Dr. Kalmár Miklós
nyugalmazott c. egyetemi tanár
volt tanszékvezető

 

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu